23 september 2008.

Geachte bisschop,

U zit al langer in het Comité dan ik en u heeft een groter historisch geheugen dan ik, dus enige bescheidenheid bij dit woordje is op zijn plaats. Maar ik mag namens het bestuur u bedanken voor uw inbreng in ons midden en dat doe ik graag. We hebben heel wat aan u te danken.

U bent als apostolisch postulator en later als vic e-postulator en vertegenwoordiger van uw opvolger vicaris Rentinck in het bestuur en daarbuiten de gids geweest in het proces van zaligverklaring. Met het Tribunaal rond de heilige naam (fama sanctitatis) van de priester Ariëns van 2005 en het overhandigen van alle documenten naar Rome toe vorig jaar is het schriftelijke deel van het onderzoek inmiddels tot een goed einde gekomen. Die taak is ook voor ons Comité een belangrijke geweest en er is geduld en volharding nodig geweest om een en ander goed af te ronden. Dat geduld en die volharding heeft u mee opgebracht.

Als bisschop hebben wij mogen genieten van uw spiritualiteit, uw voorgangerschap tijdens de herdenkingen en bij tijd en wijle van uw verkondiging als predikant. Ook uw gebeden hebben we op prijs gesteld, zoals tot uiting is gekomen in het recente gedachtenisprentje van Alphons Ariëns. U bent een betrokken pastor geweest van de Ariëns-beweging.

Als broeder franciscaan hebben we veel geleerd van uw bekendheid in en studie van de franciscaanse broeder- en zusterschappen in Nederland. Een en ander is nog tot uitdrukking gebracht in het dikke boek, dat u recent schreef over 800 jaar minderbroeders in Nederland. In de woorden van die beweging: vrede en alle goeds is ook ons hiermee overkomen.

Als historicus bent u met uw grote historische wijsheid dichtbij geweest, en we hebben voor de kennis van ons verleden en de geschiedenis van Alphons Ariëns en die van het Comité niet tevergeefs uit deze bron geput.

Als medebestuurder bent u altijd trouw aanwezig geweest op onze bijeenkomsten en heeft u meegedacht en meegedaan in ons werk. Uw aanwezigheid heeft ons altijd goed gedaan. Mede omdat u daarmee aangaf, dat voor de leiding van het aartsbisdom Utrecht en de doorwerking binnen het bisdom ons werk ook belangrijk is.

Voor al die bijdragen zeggen we u hartelijk dank. Het heeft u nimmer ontbroken aan diepgang, gebed, humor en een wijs woord en ik wens u namens dit bestuur toe dat u daar nog heel lang mee kunt doorgaan. Als blijk van onze waardering en als dank voor uw bijdrage hebben we dit cadeau voor u. We hopen dat het een goed plek zal vinden in uw huis, waardoor u zowel herinnerd wordt aan Alphons Ariëns als aan ons. Het ga u goed.

Hub Crijns   Vice-voorzitter